​Formål

FDT's formål var overordnet at:

 • Fremme viden om og anvendelse af de åbne, neutrale transportcentre i Danmark og det øvrige Europa.
 • Udvikle eksisterende og kommende transportcentre i Europa med henblik på at skabe kommercielt og miljømæssigt bæredygtige transportløsninger.
 • Blive inddraget i dialog og beslutninger vedrørende infrastruktur-, transport- og logistikforhold.
 • Foreslå initiativer og aktiviteter, som fremmer udviklingen i og imellem centrene, såvel nationalt som internationalt, for gennem effektive transport- og logistikløsninger at skabe værditilvækst i transportsektoren.
 • Fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa, bl.a. gennem deltagelse i EUROPLATFORMS, der er netværksorgan for europæiske transportcentre.

FDT's formål og navn var juridisk fastlagt i §1 i FDT's vedtægter af 9. november 2009

"Foreningens navn er "FORENINGEN AF DANSKE TRANSPORTCENTRE", og foreningen anvender tillige binavnet "FDT". Foreningen anvender internationalt desuden navnet ”Association of Danish Transport and Logistics Centres”.

Foreningen har dels et nationalt, dels et internationalt formål, der varetages i hver sin specialafdeling af FDT, henholdsvis FDT-national og FDT-international.​

FDT’s nationale formål var:

 • at fremme viden om og anvendelse af de åbne, neutrale transportcentre i Danmark,
 • at etablere og udvikle forbindelserne mellem eksisterende og kommende åbne transportcentre i Danmark,
 • at formidle informationer om transportcentrene til off. myndigheder, organisationer og virksomheder,
 • at etablere et Dialogforum, der - evt. i samarbejde med transportbranchens øvrige aktører – vil afholde arrangementer om og deltage i debatter om transport og logistikforhold af interesse for en bredere interessentkreds, og
 • generelt at fremme FDTs nationale interesser indenfor transport og logistik.

FDTs internationale formål var:

 • at foreslå og deltage i nye initiativer og aktiviteter, som kan fremme udviklingen i og imellem transportcentrene nationalt og internationalt,
 • at fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa med dertil knyttet virksomhed, herunder deltagelse i selskabsdannelse med dette formål,
 • direkte eller via EUROPLATFORMS at få indflydelse på internationale beslutninger omkring transport, logistik og infrastruktur til gavn for FDTs medlemmer og det danske transporterhverv og
 • generelt at fremme FDTs internationale interesser indenfor transport og logistik.​