​​

30.12.2011

Det danske EU formandskabs prioriteter indenfor transportområdet

På transportområdet vil det danske formandskab have en række sager på dagsordenen, der forbedrer mobiliteten for både persontransport og godstransport gennem Europa. Derudover vil det danske formandskab også have fokus på en række områder inden for søfartsområdet med særlig vægt på en sag vedrørende uddannelse og gode vilkår for de søfarende.

Revisionen af retningslinjer for det transeuropæiske transportnetværk
Det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) dækker de forskellige former for transport og infrastruktur som jernbane, indre vandveje, søfart, havne, lufthavne såvel som intelligent transport og navigationssystemer i hele EU. TEN-T-midlerne bidrager til at udvikle EU’s grænseoverskridende infrastruktur i form af direkte finansielle tilskud til forskellige projekter.

TEN-T blev grundlagt i 1996 med henblik på at sikre bedre grænseoverskridende infrastruktur i Europa.

Kommissionen fremsatte i oktober 2011 et forslag om revision af retningslinjerne for TEN-T-netværket samt forslag om rammerne for finansiering af TEN-T-projekter fra 2014 til 2020. Det danske EU-formandskab vil understrege vigtigheden af at skabe en ramme for bedre forbindelser på tværs af EU gennem investeringer i infrastruktur, særligt den grænseoverskridende infrastruktur, bekæmpelse af flaskehalse og et fokus på intermodalitet og intelligente transportsystemer, som dermed vil forbedre mobiliteten og sikre mere miljørigtig transport.

Revision af 1. jernbanepakke
Den 1. jernbanepakke trådte i kraft i 2003. Fokus i den 1. jernbanepakke var at sikre markedsintegration af jernbanesektoren på europæisk plan og gøre det muligt for jernbanesektoren at konkurrere med andre transportformer.

Siden den 1. jernbanepakke trådte i kraft, er en række ændringer og nye regler blevet vedtaget i EU. Dermed er loven blevet mere kompleks og bureaukratisk.

EU-Kommissionen præsenterede et forslag for revision af den 1. jernbanepakke i 2010. En revision skal samle alle de eksisterende regler i ét direktiv, tydeliggøre reglerne og adressere de konstaterede mangler.

Det danske EU-formandskab forventer at afslutte forhandlingerne om revisionen af den 1. jernbanepakke med det mål at skabe et reelt indre marked for jernbaneydelser gennem en simplificering af de eksisterende regler.


Lufthavnspakken
Effektiv lufttransport på tværs af EU og mellem EU og tredjelande er vigtig for et produktivt samarbejde internt i EU og for den rolle, som EU spiller i et globalt perspektiv.

Under dansk formandskab vil en række forslag, der vedrører lufttransport, være under forhandling. Disse omfatter en revision af direktivet om groundhandling, en revision af forordningen om slot-allokering og en revision om direktivet om luftfartsstøj.

Initiativerne skal føre til en mere effektiv udnyttelse af lufthavnene i Europa og skal forbedre den overordnede kvalitet af den civile luftfart i Europa.

Revision af direktiv om uddannelse for søfarende
Søtransport har altid været en katalysator for den økonomiske udvikling og velstand i Europa. Skibene sikrer levering af energi, fødevarer og gods til Europa, og næsten 90 procent af Europas eksportvarer transporteres med skibe. Samtidig understøtter skibene handel, passagertransport og kontakt på tværs af Europa.

Der arbejdes på flere fronter for at sikre gode vilkår for søfart i EU. Den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, den såkaldte STCW-konvention, blev revideret på en international diplomatkonference i Manila i 2010. EU-Kommissionen har i efteråret 2011 fremsat et forslag om ændring af EU’s STCW-direktiv, så det kommer til at stemme overens med den reviderede konvention.

Afhængig af, hvordan forhandlingerne om forslaget skrider frem under det polske formandskab, vil det danske formandskab arbejde for at afslutte forhandlingerne.

Galileo
I det seneste årti er satellitnavigation blevet en mere og mere integreret del af transportsektoren.

Der blev i 2003 taget initiativ til at udvikle EU’s eget satellitnavigationssystem under navnet Galileo. Galileo vil give mulighed for blandt andet mere præcis navigation for både Europas borgere og erhvervsliv. Det vil blandt andet betyde kortere og mere direkte transportruter for såvel flytrafikken som transport af gods på både vej og havet. På sigt vil Galileo også kunne bruges af for eksempel ambulancetjenester, der hurtigere vil kunne lokalisere et havareret køretøj. Det er meningen, at Galileo-projektet skal være fuldt operationelt i 2020.

En vellykket gennemførelse af Galileo-projektet vil give en række navigationsværktøjer, som med tiden kan bruges til at udvikle intelligente transportløsninger, der kan øge sikkerheden og reducere trængsel mv.

EU’s målsætninger for transportområdet
De fleste transportformer er i dag grænseoverskridende, hvad enten det gælder flyforbindelser mellem lande, de internationale jernbaneforbindelser, godstransport over land og ad søens vej eller de europæiske motorvejsnetværk. Derfor er det også naturligt, at man i EU gennemfører regler på transportområdet.

De overordnede målsætninger på transportområdet er en konkurrence- og bæredygtig transportsektor, der øger de europæiske samfunds 

mobilitet og medvirker til fremtidige muligheder for vækst i Europa:

  • Der er vedtaget EU-regler, der sikrer, at køretøjer skal opfylde ensartede miljø- og sikkerhedsmæssige krav. Dette er vigtigt for en lige og åben konkurrence i det indre marked, hvilket i sidste ende kommer de europæiske forbrugere og borgere til gode.
  • Derudover har man i EU etableret fælleseuropæiske passagerrettigheder for rejsende med jernbane, bus, til søs og i luften, samt et fælles sæt rettigheder for personer med reduceret mobilitet.​
  • På søfartsområdet arbejder EU for at reducere fartøjer af lav standard, der sejler under EU-landenes flag og i EU-farvande. Med høje sikkerhedskrav søger EU at reducere risikoen for alvorlige skibsulykker og beskytte havmiljøet. Gennemførelsen af internationale krav til skibe prioriteres højt. Det samme gælder sikring af lige konkurrencevilkår og markedsadgang for EU-skibe​
  • På luftfartsområdet har man i EU haft succes med at etablere et fælles indre marked. Det har bidraget til, at udbuddet af ruter og flyafgange aldrig har været større, samtidig med at priser på en lang række destinationer er historisk lave.​
  • Det er ligeledes besluttet at etablere ét fælles europæisk luftrum frem for 27 nationale luftrum. På sigt vil det medføre mere direkte flyruter, færre forsinkelser, øget sikkerhed gennem samarbejde om flykontrol samt mindre udledning af CO2​
  • Med støtteprogrammet TEN-T har man desuden skabt en ramme for støtte til grænseoverskridende infrastrukturprojekter i EU. I perioden 2007-2013 har støtteprogrammet et budget på næsten otte mia. euro.

EU’s rolle på transportområdet
EU’s rolle på transportområdet er flerstrenget, og man søger gennem fælles lovgivning, udveksling af erfaringer og koordination at realisere målsætningerne i den fælles transportpolitik. Derudover kan der gennem EU opnås økonomisk støtte til grænseoverskridende transport- og infrastrukturprojekter.

​​

12.12.2011

Særtillæg i Transportmagasinet

I anledning af FDT's 20 års jubilæum er der i et særskilt tillæg til den seneste udgave af Transportmagasinet beskrevet, hvordan Transportcentrene i Danmark gennem 20 år har været med til at skabe vækst i transportsektoren.

Tillægget kan læses her

​ 24.10.2011

Sikre Rastepladser i Danske Transportcentre/EU

FDT har arbejdet med Sikre rastepladser siden 2002 og ser nu frem til at kunne få realiseret EU støttede/godkendte Sikre Rastepladser i vore Transport og Logistikcentre.


EU kommissionens nye forslag omkring TEN-T retningslinjer er et stort fremskridt i forhold til at skabe sikkerhed for vognmænd på rastepladser. Med EU - Kommissionens forslag bliver der for første gang lagt op til at bruge en god bid af de ca. 236 mia. euro af EU's budget, der mellem 2014 og 2020 skal bruges til udvikling af transportnetværk, på at lave Sikre Rastepladser.


Det nye forslag indeholder en række henvisninger til sikring af rastepladser, hvilket er et kæmpe fremskridt i forhold til de eksisterende retningslinjer, der løber frem til 2014, hvor det slet ikke er nævnt.


De Sikre Rastepladser, der skal etableres med EU-støtte, vil skulle overholde EU- Justitsministres vedtagelse 8-9. november 2010 vedr. kriterier for Sikre Rastepladser.


Umiddelbart er planlægningsarbejdet for etablering af kategori 3-4 Sikre Rastepladser længst fremme i DTC – Danmarks Transportcenter i Vejle og STC – Skandinavisk Transportcenter i Køge.


​20.10.2011

Ny plan for investering i Europas transportinfrastruktur

Bruxelles, den 19. oktober 2011 - Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en plan for finansiering af investeringer på 50 mia. EUR i Europas transport-, energi- og digitalnet. Der er tale om målrettede investeringer i nøgleinfrastrukturer, som kan være med til at skabe nye job og stimulere Europas konkurrenceevne netop nu, hvor Europa har mest brug for det.

Connecting Europe-faciliteten tager sigte på at finansiere projekter, der kan udfylde hullerne i Europas energi-, transport- og digitalbasisnet. Den skal også gøre Europas økonomi grønnere ved at fremme mere miljøvenlige transportformer, højhastighedsbredbånd og brug af vedvarende energi i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Investeringer i energinettene vil desuden fremme integrationen på det indre marked i energisektoren, mindske EU's energiafhængighed og øge forsyningssikkerheden.

For at lette finansieringen af Connecting Europe-faciliteten har Kommissionen desuden fastlagt rammerne om Europa 2020-initiativet om projektobligationer, der skal være et af flere risiko-delingsinstrumenter, som denne facilitet kan trække på for at tiltrække privat finansiering til projekter.

Den fulde version af presse meddelelsen kan læses her​

Memo omkring det nye EU hovedtransportnet kan læses h​er

Dansk kort for godstransportknudepunkter kan hentes he​r

Dansk kort for transportknudepunkter kan hentes h​er

For download af samtlige materialer og kort henvises til:

/nyheder/internationale-nyheder/international-nyhed-3.html hvor der vil være link til Europa Kommissionens egen hjemmside.


​03.10.2011

Velkommen til ny Transportminister

Henrik Dam Kristensen tiltræder i dag 3. oktober 2011 som ny Transportminister.

FDT ser frem til et godt samarbejde med den nye minister

----------------------------------------------------

Henrik Dam Kristensen, født 31. januar 1957 i Vorbasse, søn af smedesvend Ove Dam Kristensen og forretningsindehaver Gudrun Dam Kristensen. Gift med Bente Dam Kristensen 1. apr. 1978.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ribe Amtskreds fra 12. december 1990 til 15. juli 2004.
Kandidat for Socialdemokratiet i Horsenskredsen fra 2005.
Kandidat for Socialdemokratiet i Grindstedkredsen fra 1984 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Transportminister fra 3. oktober 2011.
Socialminister fra 23. februar 2000 til 27. november 2001.
Fødevareminister fra 30. december 1996 til 23. februar 2000.
Landbrugs- og fiskeriminister fra 27. september 1994 til 30. december 1996.
Medlem af Europa-Parlamentet, 20. juli 2004 - 15. okt. 2006.

Uddannelse og erhverv
Skoleleder, AOF Grindsted, fra 1988 til 1990.
Dansk Flygtningehjælp, Grindsted, fra 1986 til 1988.
Landpostbud, Vorbasse, fra 1978 til 1986

​23.09.2011

FDT har 20 års jubilæum

FDT blev stiftet d. 23.09.1991 af NTC, DTC og TTC.

Efter 20 succesrige år omfatter FDT i dag 8 danske Transport og Logistikcentre, der hver især og samlet arbejder på at realisere transportcenterkonceptet i henhold til FDT's vedtægter, og den i europæiske sammenhænge fastlagte og godkendte definition for Transport og Logistikcentre.  


​ 22.09.2011

Kombiterminal i Taulov udvides

Banedanmark og DB Schenker forbereder sig på vækst i godstransporten i de kommende år

Banedanmark er netop gået i gang med at udvide kombiterminalen i Taulov med 5.000 kvadratmeter. Dermed øges mulighederne for at omlaste gods mellem tog og lastbiler.

Terminalen ligger på ubeboede arealer små halvanden km. øst for Taulov, og arbejdet, der blandt andet indebærer opførelsen af et nyt jernbanespor på en halv km, forventes færdigt i december 2011.

Attraktivt at flytte gods til banen
I Banedanmark arbejder vi på at sikre gode rammer for at så meget gods som muligt kan transporteres på jernbanen, siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark. Derfor er jeg også tilfreds med, at udvidelsen af terminalen i Taulov vil medvirke til, at det er ekstra attraktivt at flytte gods via jernbanen.

Udvidelsen vil betyde, at terminalen får en øget kapacitet på 300 TEU (20-fodscontainere) oven i de 600 TEU, som der er plads til i øjeblikket.

Terminalen bliver frem til 2020 drevet af DB Schenker Rail Scandinavia, som også forestår driften af den netop udvidede kombiterminal i Høje Taastrup. 

Arbejdet finansieres af en pulje på 66 millioner kroner, som Folketinget har bevilliget til udvidelse af kombiterminalerne i Taulov og Høje-Taastrup


​ 01.09.2011

Ny direktør ved DTC

DTC - Danmarks Transportcenter i Vejle, har fået en ny direktør.

Det er Helle F. Andersen, der med virkning fra i dag er tiltrådt som adm. direktør for DTC. Hun afløser den mangeårige adm. direktør Henry Dyrlund, der har valgt at nedtrappe erhvervskarrieren. Helle F. Andersen, der er cand. jur., blev i januar 2011 ansat som projektudviklingschef ved DTC.

Henry Dyrlund vil fortsat repræsentere DTC i Foreningen af Danske Transportcentre.


​26.08.2011

Forbedret kombiterminal i Høje Tåstrup officielt åbnet

FDT ønsker tillykke med kombiterminalforbedringerne i Høje Tåstrup Transportcenter

Godstransporten på bane har nu fået et kæmpe vækstpotentiale med en otte-dobling af containeroplagspladsen og et ekstra jernbanespor på kombiterminalen i Høje Taastrup.


Adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen fik opgaven at holde den officelle åbningstale, da Transportministeren grundet udskrivningen af valget d. 15. sept. 2011 ikke kunne være til stede.

- En moderne og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at godsbanedriften i Danmark kan udvikle sig positivt. Derfor er udvidelserne og moderniseringerne af kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov også været forberedt grundigt.

Kombiterminalen i Høje Taastrup har med sin placering et meget stort potentiale og derfor er det også her, at niveauet for, hvad der kan lade sig gøre på godsjernbanen i Danmark, skal fastsættes, sagde Jesper Hansen ved indvielsen.

Han erkendte, at statistikkerne for den nationale godsbanetrafiks udvikling er trist læsning, men fastslog at de mange initiativer, der er taget i de senere år, giver anledning til optimisme.

- En positiv udvikling i godsbanetrafikken vil fortrænge lastbiler fra vejene til gavn for både trængsel og ikke mindst miljø. Det er i sidste ende målet med statens investeringer i kombiterminalerne, der nu skal bevise, at de kan levere varen.

Staten har skabt rammerne, men succesen skal realiseres ved kommerciel virksomhed. Det er fair og rimeligt og nu venter vi med spænding på at se resultaterne, sagde Banedanmarks direktør Jesper Hansen.


​25.08.2011

Nye muligheder for godstransport på bane


FDT har i næsten 10 år arbejdet på at skabe bedre rammer og vilkår for energieffektive godstransportløsninger på bane. Med indvielsen af en udbygget og forbedret kombiterminal i Høje Tåstrup Transportcenter per 26.08.2011, er der startet en realistisk udvikling for, at terminalservice og kapacitet kan understøtte energieffektive togshuttleløsninger i Danmark.

FDT arbejder for øjeblikket med at udvikle, afprøve og iværksætte en dansk tog shuttle.

Læs mere om projektet her:


​ 18.08.2011

Transportministeren indvier værksted i Hirtshals Transportcenter

Transportminister Hans Christian Schmidt var onsdag eftermiddag inviteret til Hirtshals, hvor han blandt andet fik æren af at foretage den officielle indvielse af "Agathon on Spot" Truckservice, der er en del af Hirtshals Transport Center.

Ministeren sagde i sin tale, at han var glad for, at han blevet inviteret til byen for at foretage indvielsen. Han roste indehaveren Bent Agathon Leifsgaard, fordi han sammen med centret havde taget initiativ til at få virksomheden op at stå.

- Agathon er et godt eksempel på det "drive" til vækst, der præger både transportcentret og havnen, hvor der de seneste ti år er investeret omkring 400 millioner kroner til bedre infrastruktur og faciliteter til havnens brugere.

Rundtur på havnen
Hans Christian Schmidt havde inden åbningen været på en rundtur på havnen og var imponeret over det, han så. Det gav han også udtryk for, da han afsluttede besøget med en uformel snak med repræsentanter for havnen, havnens brugere, centret og lokale politikere. Han blev på mødet præsenteret for havnens planer på kort og lang sigt, ligesom han fik flere budskaber med hjem til hovedstaden.


Ingen statstilskud, men penge til vej
Havnedirektør Jens Kirketerp og bestyrelsesformanden Anker Laden rådede ministeren til at lade være med at give statstilskud til havne.

- De skal have lov til at konkurrere på lige markedsmæssige vilkår, sagde de - og i samme åndedrag opfordrede de ham til at finde en pose penge til en omfartsvej fra transportcentret til østhavnen.

- Vi har problemer med at få afviklet trafikken, når Fjordlines færge lægger til kaj.

Ministeren blev også opfordret til at finde flere penge til en godsterminal, så man kan få genetableret jernbanetransport fra byen.

Havnen havde desuden en udbygningsplan til 2-3 milliarder kroner på tegnebordet. Den ville først blive realiseret, når økonomien var til det.

Ministeren lovede, at han ville tage disse input med tilbage til Christiansborg.


​ 05.07.2011

Kombiterminalerne overføres fra DSB til Banedanmark

På Finansudvalgets møde nr. 41 fredag d. 1. juli 2011 godkendtes en overførelse af kombiterminalerne i Høje Tåstrup (Transportcenter), i Taulov (Transportcenter) og i Padborg fra DSB til Banedanmark med virkning fra 1. januar 2011 (jvf. nærmere i Transportministeriets aktstykke nr. 169 til Finansudvalget som kan downloades nedenfor)

Download aktstykke nr. 169 - HER


​ 17.05.2011

Politisk fokus på grøn transport

Arbejdet for et grønnere transportsystem kræver en vedvarende og fokuseret indsats. Transportministeriet præsenterer her et samlet oplæg om det intensive arbejde for et grønnere transportsystem, som samtidig er en katalysator for samfundets videre muligheder for vækst og mobilitet.

Danmark har et godt transportsystem - ikke mindst godt hjulpet af de store investeringer, der løbende er vedtaget.

En lang række konkrete initiativer er sat i gang - udbygning af infrastrukturen, hvor der satses betydeligt på den kollektive trafik, bedre veje, der fremmer en smidig trafikafvikling, styrket sammenhæng mellem vej, bane, søtransport og luftfart på tværs af landet, mere cyklisme og støtte til mere effektive transportformer og nye teknologier, f.eks. højere akseltryk og vægt for tunge køretøjer, modulvogntog, el- og brintbiler.

Teknologisk skal der satses bredt og transporten skal fremover være baseret på en mangfoldighed af biler på traditionelle brændstoffer, der kører længere på literen, el-biler, hvor de giver mening for den enkelte bruger, busser på biogas kombineret med god kollektiv trafik, udnyttelse af intelligente transportsystemer og meget mere.

Rapporten kan downloades her

Tema Forbedret og effektiv infrastruktur

Tema Mindre støj fra trafikken

Tema Udviklingen i transportens miljøbelastning

Tema Værktøjer til et grønnere transportvalg


​16.05.2011

Nye services i Hirtshals Transportcenter

Hirtshals Turistbureau er rykket ind i Velkomstcentret ved transportcentret lige ved indkørslen til Hirtshals by og havn. Hidtil har det være den tunge trafik, der er blevet taget godt i mod. Nu er den lette privatbilisme – med velkomstcentret - kommet med.

Hirtshals Turistbureau har hidtil været placeret i Runddelen, hvor pladsforholdene efterhånden blev for trange, ligesom parkeringsforholdene ikke var ideelle. Turistchef Laila Zielke forventer, at der fra det nye turistbureau kan ydes en endnu bedre service over for de turister, der gerne skal føle sig velkomne i Hirtshals. Turistchefen mener, at placeringen ved transportcentret er hensigtsmæssig både i relation til de gæster, der skal ind i byen og til de mange, der skal hente og aflevere nøgler til de lejede sommerhuse.

Foruden turistbureauet er GoOn-tankstationen åbnet, og den 15. juni åbnes vaskehal, cafeteria, kiosk og butikken med dagligvarer

​​

 10.05.2011

Ny rapport - Danmark som Transportland

I udspillet ”Danmark som Transportland”, der netop er offentliggjort, sætter Transportministeriet fokus på Danmarks rolle i det internationale transportsy-stem og de udfordringer transportsektorens står overfor i de kommende år.


Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

”Danmark har en unik position indenfor logistik og transport. Danske virk-somheder har dygtige medarbejdere, og disse kompetencer giver os en kon-kurrencefordel i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Mit budskab er, at vi med en stadig stigende international konkurrence bliver nødt til at sætte ekstra fokus på dette område for at opretholde vores position.

Det er i høj grad erhvervet selv som skal imødegå disse udfordringer men som minister vil jeg gøre hvad jeg kan for at sikre så gode rammevilkår for er-hvervet som muligt. Derfor vil det også blive et emne, som ministeriet vil sæt-te på dagsordenen under det danske EU-formandskab i 2012.

Det er vigtigt at skabe fælles regler og vilkår for godstransporten for at sikre en god og effektiv konkurrence. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om kon-trol og håndhævelse af reglerne, Det skal ikke være muligt at skabe sig en uretmæssig konkurrencefordel ved at overtræde reglerne.”

Rapporten "Danmark som Transportland" kan downloades her

Bilagene kan downloades nedenfor

​ 06.05.2011

Ny betænkning om havneloven


Transportminister Hans Christian Schmidt nedsatte i 2010 et Havnelovudvalg, der fik til opgave at vurdere behovet for ændringer af den nuværende havnelov. Havnelovudvalget blev blandt andet nedsat som følge af den høje politiske prioritet, som havnene har haft under den nuværende regering, og hvor der via de såkaldte havnepakker I og II er afsat mere end 1. mia. kr. til udviklingen af de danske havne og infrastrukturen op til havnene.


Formanden for havnelovudvalget, Orla Grøn Pedersen, har i dag overrakt udvalgets betænkning til transportministeren. Betænkningen indeholder 12 konkrete anbefalinger til en ny havnelov og andre indsatsområder med betydning for havnenes udvikling.


Anbefalingerne vedrører:

1. Investeringer i landarealer
2. Forretningsmuligheder
3. Anvendelse af havnearealer
4. Økonomisk samarbejde mellem havne
5. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer
6. Internationale investeringer
7. Branchedrøftelse af standardlejekontrakter
8. Sikring af statslige interesser i havne
9. Informationsmateriale om indflydelse på havnenes lokalplaner
10. Etablering af lokale havneråd
11. Nedsættelse af et nationalt Erhvervshavneråd
12. En strategi for havne i verdensklasse


Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af betænkningen:


- Den danske havnesektor er et vigtigt omdrejningspunkt i den danske infrastruktur. Havnene binder en række transportformer sammen og bidrager til at skabe en høj mobilitet i den danske transportsektor. Derfor skal vi have en havnesektor i verdensklasse, og derfor har havnene været højt prioriteret under denne regering.


- Jeg tillægger det meget stor vægt, at havnelovudvalget har været nedsat med en bred vifte af aktører, der repræsenterer de mange interesser på havnene. Det har givet udvalget mulighed for at komme hele vejen rundt.


- Jeg synes også, at det er utrolig positivt, at det er et enigt udvalg, der kommer til mig med en række anbefalinger til en ny havnelov og til initiativer, der kan fremme havnenes udvikling. Betænkningen vil udgøre grundlaget for en kommende ændring af havneloven og de politiske drøftelser, jeg vil indkalde til i den forbindelse.

- Jeg ser nu frem til at studere udvalgets betænkning nærmere. Det gælder bl.a. forslagene om at øge havnenes forretningsmuligheder. Jeg har noteret mig, at udvalget understreger, at sådanne udvidelser af havnenes forretningsmuligheder sker for at øge brugernes værdi af havnen og ikke for at skabe konkurrence mellem havnen og dens brugere.


- Et andet spændende forslag er anbefalingen om at danne et nationalt Erhvervshavneråd, der bl.a. skal udarbejdes med en godsstrategi for havnene. Erhvervshavnerådet vil være en god platform for at drøfte udviklingen i havnene, som efter min overbevisning går en spændende fremtid i møde.

- Jeg synes generelt, at udvalget har taget sin opgave meget seriøst og er gået grundigt til værks. Det vil jeg gerne kvittere for, så vi nu sammen kan sætte ind på flere områder med henblik på at sikre, at den danske havnesektor fortsat vil være i verdensklasse.

Den nye betænkning om havneloven kan downloades her

Bilagene til betænkningen kan downloades her​

​ 26.04.2011

Ny rapport om vejkapaciteten over Lillebælt

Rapporten omhandler en screeningsanalyse, der repræsenterer en indledende, overordnet analyse af vejkapaciteten over Lillebælt.


Analysen skal ses som supplement til og i sammenhæng med de strategiske analyser af den østjyske motorvejskorridor, kapaciteten over Vejle Fjord, en midtjysk motorvej, en timemodel for jernbanen samt en ny Kattegatforbindelse.

Hele rapporten kan hentes her​

Et sammenfatning af rapporten kan hentes her​

​​

 28.03.2011

Terminaludbygning giver plads til mere godstransport på skinner

Der bliver plads til at omlaste meget mere gods fra tog til lastbil og omvendt, når Banedanmark har gennemført en udvidelse af kombiterminalen i Høje-Taastrup.

Arbejdet på terminalen, som DB Schenker Rail Scandinavia driver som operatør, indledes nu og forventes at stå færdig sidst i juni.

Udvidelsen betyder, at terminalens kapacitet mere end ottedobles. Dermed er terminalen klar til den forventede vækst i godstransport på jernbanen i de kommende år.

”Den politiske vision er, at mængden af gods på jernbanen skal tredobles frem mod 2030. Udbygningen af terminalen i Høje-Taastrup er et vigtigt element i, at den vision kan føres ud i livet. Derfor er jeg tilfreds med, at udbygningen nu kan gå i gang,” siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udbygning af terminalen vil sikre den fornødne plads til vækst på kombiterminalen i Høje-Taastrup. Terminalen har i dag en kapacitet på 400 TEU (20-fodscontainere), og når den forestående udvidelse er afsluttet, vil kapaciteten være ikke mindre end 3400 TEU. Udvidelsen betyder blandt andet, at der bygges et nyt jernbanespor, og at terminalens opstillingsplads bliver øget med 26.500 m2. Den øgede opstillingsplads – inkl. toldlager – giver endnu bedre forudsætninger for, at terminalen bliver omdrejningspunkt for godsdistributionen i hovedstadsregionen.

DB Schenker Rail Scandinavia, som har kontrakt på at drive terminalen frem til 2020, ser frem til udvidelsen. ”Den længeventede opgradering af terminalen medfører en endnu hurtigere og mere effektiv omlastning for vores kunder. Vi etablerer desuden automatisk self-gate. Men derudover er de samfundsmæssige fordele også til at få øje på. Jernbanen er den mest miljørigtige godstransportløsning, og forbedrede forhold på terminalen skaber bedre forudsætninger for at flytte gods fra lastbil til bane – med færre bilkøer på indfaldsvejene og dermed mindre spildtid til følge,” siger adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia.

I hele perioden, hvor arbejdet med udbygningen står på, vil driften af terminalen være upåvirket, og kunderne vil forsat kunne laste og omlaste gods i terminalen som normalt. Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget, til udbygningen af kombiterminalerne i Høje-Taastrup og Taulov. Banedanmark forventer, at udbygningen af kombiterminalen i Taulov starter senere på året - heller ikke her vil udbygningsarbejdet påvirke den daglige drift.

Fakta om kombiterminalen i Høje-Taastrup

Terminalen er under overdragelse fra DSB til Banedanmark med DB Schenker Rail Scandinavia som operatør på terminalen.

Udbygningen omfatter:
- Udvidelse af opstillingspladsen med 26,500 m2
- 700 meter nyt spor
- Ca. 800 meter nyt hegn
- Ny adgangsport med selfgate
- Ny adgangsvej

16.03.2011

Nyt kort over Danske Transportcentre


FDT har produceret et nyt kort over danske Transportcentre, hvor FDT's 8 transportcentermedlemmer er markeret med i placeringer i direkte tilknytning til det danske motorvejsnet, som i EU sammenhænge er prioriteret/klassificeret som Transeuropæisk Transportnet (TEN-T)

Det nye kort kan downloades i pdf-format her​


​ 09.03.2011

Minister indvier Geodis Wilson domicil

Fredag den 18. marts 2011 indvier transportminister Hans Christian Schmidt Danmarks mest moderne og funktionelle logistikcenter.

Centret vil huse 120 medarbejdere hos Geodis Wilson, som er én af verdens største operatører inden for internationale logistikløsninger.
Virksomheden har samlet sine tre tidligere filialer i Aarhus, Billund og Odense under ét tag i Vejle. Kerneaktiviteterne vil fortsat være sø- og luftfragtlogistik, men også kurérforsendelser, nødhjælpslogistik, møbeltransport og industriprojekter vil herfra blive koordineret.


Den imponerende bygning med glasfacade i mosaiklignende glasfelter er opført i et futuristisk og kontroversielt design for at skabe de perfekte rammer for personalet og ikke mindst de komplicerede logistikløsninger, som firmaets kunder - blandt andet LEGO, Oticon, Siemens Windpower, Bestseller, Vestas og Tulip - efterspørger. Hele centret er på over 3.000 kvadratmeter

Væk fra havn og lufthavn
- Vi gjort op med, at en speditionsvirksomhed skal opereres fra lufthavne eller havne, siger adm. direktør Allan Geert Nielsen, Geodis Wilson Denmark.


- Vi har placeret os centralt i Trekantsområdet, nærmest i direkte tilslutning til den motorvejsinfrastruktur, som bringer dansk import og eksport i forbindelse med fly og skibe i Europas store lufthavne og havne,

Geodis Wilson Denmark er ejet af de statslige franske jernbaner; SNCF, og driver international logistikvirksomhed i Danmark med godt 230 medarbejdere. Firmaets danske omsætning andrager cirka 900 millioner kroner om året.

​​

08.03.2011

Tyverier fra lastbiler hver time

Der stjæles fra vare- og lastbiler i hele landet. Det svarer til et tyveri hvert 57. minut. Nu foreligger justitsministerens seneste statistik.

Politiet kan kun levere et samlet tal for anmeldelser fra erhvervskøretøjer. Det er ikke muligt for eksempel at udskille tyverier fra lastbiler på rastepladser ved motorveje, og det er netop det, som Karsten Nonbo (V) ønsker at se.

Justitsminister Lars Barfoed (K) nøjes med at levere det samlede antal tyverier fra vare- og lastbiler i hele landet i de seneste fem år, som svarer til et tyveri hvert 57. minut:

2006: 8.664

2007: 9.884

2008: 9.646

2009: 8.783

2010: 9.304


​ 22.02.2011

Finansudvalget har i dag godkendt bevillingerne til en lang række nye initiativer på transportområdet


Initiativerne er en del af "Aftale om Bedre Mobilitet" af 26. november 2010 og Aftale om forstærket indsats mod spøgelsesbilisme og bedre sikkerhed i overkørsler af 16. december 2010.

Med aftalerne fordeles 1,6 milliarder kroner til en lang række konkrete initiativer. Det gælder bl.a. initiativerne til en styrket indsats for havne i yderområderne (Havnepakke II), flere cykelstier, en styrket indsats i forhold til vejstøj, bedre fremkommelighed for busser og en række nye forundersøgelser af trafikprojekter.

Rapporten kan downloades her