Nyt vedrørende Sikre Rastepladser

Læs alle nyheder / Read all news


Nyt vedrørende Sikre Rastepladser

Vejtransport: Kommissionen sætter fart på indførelsen af informationstjenester for bilister

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to forordninger, der skal fremme indførelsen af de såkaldte intelligente informationstjenester, der i realtid advarer om farlige vejforhold og informerer lastbilchaufførerne om sikrede parkeringspladser. Informationerne stilles til rådighed via forskellige kanaler, f.eks. variabel skiltning, radio og applikationer til mobiltelefonen.

Kommissionen ønsker, at informationstjenesterne skal være interoperable og kompatible over hele Europa og tilgængelige for så mange som muligt langs det transeuropæiske vejnet.

Siim Kallas, næstformand for Kommissionen og kommissær for transport, siger: "For de fleste er intelligente systemer allerede en del af hverdagen. Rettidig og præcis information kan hjælpe os med at forbedre vejsikkerheden og transporteffektiviteten".

Baggrund

Antallet af trafikdræbte faldt med 9 % i 2012, hvilket betyder, at medlemsstaterne igen er på rette vej mod målet om at halvere antallet af trafikdræbte i perioden 2010-2020 (se IP/13/236). Der er imidlertid stadig 75 personer hver dag, som mister livet på de europæiske veje.

Dårligt vejr og glatte veje er blandt de hyppigste ulykkesårsager (15 % af dødsulykkerne i Frankrig og ca. 20 % i Finland). Derudover skyldes 15 % af dødsulykkerne i Frankrig usikrede ulykkessteder. Det skønnes, at farlig parkering er årsag til 44 dødsfald og 1 430 kvæstede i EU hvert år.

Intelligente informationstjenester vil skønsmæssigt kunne nedbringe antallet af dødsulykker på vejene med op til 7 %, ligesom det samlede antal ulykker og ulykkernes alvor vil kunne mindskes. Tjenesterne vil også kunne mindske de forsinkelser, som skyldes trafikulykker, samt nedbringe CO2-emissionerne og udgifterne til reparationer af infrastrukturen. Derudover kan de nedbringe den tid, som lastbilchauffører bruger på at lede efter en parkeringsplads, med op til 30 %.

De nye forordninger gør ikke indførelsen af informationstjenesterne obligatorisk. Hvis og når medlemsstaterne, operatørerne og tjenesteudbyderne ønsker at udvikle og anvende sådanne tjenester, skal de dog overholde de krav, der er fastsat i forordningerne.

1. Trafikinformation om farlige situationer

Den første forordning, som Kommissionen har vedtaget i dag, sikrer, at alle bilister får rettidig information uden ekstra omkostninger. De bliver advaret om farer forude som f.eks. usikrede ulykkessteder eller farlige vejforhold. For at forhindre udbredelsen af tjenester, som ikke kan samarbejde, fastsætter forordningen de vigtigste funktionaliteter og betingelser, under hvilke informationstjenesterne skal udvikles og stilles til rådighed for alle bilister. Informationerne vil omfatte, hvilken type ulykke der er tale om, hvor den har fundet sted og - hvis nødvendigt – en kørselsvejledning.

Det er Kommissionens mål, at de tjenester, der skal stille trafiksikkerhedsinformation til rådighed, skal være placeret overalt langs det transeuropæiske vejnet, herunder også på tværs af grænserne. For at afspejle de nationale forhold og optimere investeringerne skal medlemsstaterne udpege de vejstrækninger, hvor informationstjenesterne bør indføres først.

2. Sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer

Den anden forordning vil forbedre de informationer, som lastbilchauffører får om sikrede parkeringspladser. Formålet er at undgå lastbilernes farlige parkering i nødsporene og hjælpe chaufførerne med at overholde køretidsbestemmelserne. Forordningen sikrer ligeledes tjenesternes interoperabilitet og kontinuitet langs det transeuropæiske vejnet, herunder på tværs af grænserne.

Forordningen fastsætter, hvilket ansvar henholdsvis de offentlige og de private operatører har, og sikrer således harmoniserede og standardiserede regler for indsamling og videreformidling af information.

Informationen vil blive stillet til rådighed via smartphones eller variabel skiltning og indeholde en beskrivelse af parkeringsområderne samt deres sikkerhedsniveau og faciliteter. Medlemsstaterne skal udpege prioriterede områder for lastbilparkering. Hvis der er mangel på pladser i ét parkeringsområde, vil der blive stillet information til rådighed om, hvor der er frie pladser i samme zone.

De næste skridt

Forordningerne skal nu forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til proceduren om delegerede retsakter. Kommissionen håber at kunne offentliggøre forordningerne i slutningen af juni.

Bilister kan forvente, at tjenesterne vil blive indført efter offentliggørelsen af de nye forordninger.

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår

tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer

Download  HER

MEMO om mere sikre veje og rastepladser:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-436_en.htm