Nyt syn på motorveje og transportcentre i EU

FDTs formand Kent Bentzen, medvirker i et interview i det netop udkomne erhvervsmagasin - Erhverv Danmark. Her udtaler han sig om perspektiverne og konsekvenserne af EUs nye transportpolitik.


For læsbarhedens skyld, kan artikelteksten læses nedenfor:
Nyt syn på motorveje og transportcentre i EU

Tekst: Knud Erik Jensen, Erhverv Danmark

Anbefalinger erstattes af krav. Det er en af de afgørende forskelle på den nye EU transportpolitik, der blev vedtaget den 20. december 2013, og den tidligere, der oprindeligt er fra 1996. Samtidig realiserer den nye politik i langt højere grad transportbranchens, og dermed en bredere opfattelse af, hvad der er brug for at investere i for fremtiden. Dette glæder adm. direktør Kent Bentzen, formand for FDT, Foreningen af Danske Transportcentre, og vicepræsident i det europæiske netværk af logistikcentre, EUROPLATFORMS EEIG.

- I FDT og EUROPLATFORMS EEIG har vi kæmpet længe for det, som nu bliver en realitet. Vi har været med til at påpege de gode løsninger, der indgår i den nye europæiske transportpolitik, som er vedtaget med bindende virkning for alle medlemslandene, siger Kent Bentzen og fortsætter:

- Den gamle aftale var alene vejledende for medlemslandene. De kunne gøre, som de ville, og det gjorde de. Denne gang er der tale om krav, som skal indfries, og som er juridisk bindende. Og denne gang er der stillet et flot budget til rådighed for at realisere den nye transportpolitik. Aldrig før er Den Europæiske Kommission gået så grundigt til værks, hvad det planlægningsmæssige og økonomiske angår. De 26,3 mia. Euro, der er afsat i perioden 2014 til 2020, er mere end tre gange så mange Euro, som Kommissionen havde bevilget for perioden 2007-2013.

Logistikcentre eller -platforme

De nye TEN-T retningslinjer bringer et nyt syn på på transportcentrene, der i fremtiden vil skulle betegnes som logistikcentre eller – platforme. Fremover vil der skulle fokuseres lige så meget på logistik som transport, og transportcentrene bliver en mere væsentlig del af den nye transportpolitik i Europa.

Også motorvejene og jernbanerne får en ny rolle, der for de mest betydningsfuldes vedkommende bygger på nye krav om at fremme samhørigheden i hele EU, om at gøre transport mere effektiv og bl.a. fjerne flaskehalse, om at skabe bedre mobilitetsforhold og om at fremme sikkerhed, bæredygtighed og logistisk performance.

- Det indebærer en ændret klassificering af vores motorveje og jernbaner baseret på tekniske beregninger og målinger - og dermed af, hvilke danske transportkorridorer, der er kommet med i EU-sammenhæng i det transeuropæiske transportnet, TEN-T, hvor motorveje og jernbaner er rangeret i to lag – et hovednet og et samlet net. På hovednettet er der to danske strækninger. Det er transportkorridorerne Hamborg-Aarhus-Hirtshals Havn/Frederikshavn Havn og Hamborg-Femern Bælt-København/Malmø. Desuden er motorvejsstrækningen fra Taulov til Kastrup en del af det europæiske hovednet, fortæller Kent Bentzen og påpeger videre:

- Der kan opnås store tilskud fra EU til udbygning og opgradering af de godkendte korridorer. Og især til dem.

Taulov "Core Railroad Terminal"

FDT-medlemmet Taulov Transportcenter er udpeget som kombiterminal og Danmarks eneste "Core Railroad Terminal" i det europæiske transportnet. Desuden er havnene i København og Aarhus klassificeret som hovednet havne i TEN-T, mens de øvrige havne indgår som en del af det samlede Europa-net.

- For os i FDT er det naturligvis glædeligt, at seks af vores syv medlemmer indgår i de to hovedkorridorer. Kun Herning Transport & Logistikcenter falder uden for, men vi forventer, at også dette medlem kommer til at spille en særlig rolle i fremtiden. Samlet set betyder det, at FDT-medlemmernes placeringer får den effekt, vi gerne vil have, understreger Kent Bentzen.

Adgangsvejene til de fremtidige logistikcentre bliver der også mulighed for at forbedre med sideanlæg "koblet på" FDT-transportcentrene - omfattende bedre afkørsel fra motorvejene og bedre vej- og banetilslutning til centrene.

- Det vil bl.a. Nordisk Transport Center i Aalborg kunne profitere af, eftersom det ligger et par kilometer fra motorvejen, siger Kent Bentzen.

Fokus på byområder

Også byområder er der fokus på i den nye EU transportpolitik, idet det er et krav, at miljøbelastningen ved godstransport i byer skal reduceres og være CO2-fri senest i 2030.

- På det punkt har man gode erfaringer fra det maritime område, hvor det er lykkedes at få skibe til at forurene mindre. Transport med skib og lastbil står for en stor andel af forureningen i branchen, og vi tror på, at der kan opnås det samme for lastbiler som for skibe - nemlig et skifte til renere former for drivmidler, der ikke forurener, fortæller Kent Bentzen og tilføjer, at rastepladserne langs motorvejene skal udbygges for at leve op til de nye krav.

Mangler plads på rastepladser

- Som det er i dag, kan det være svært for chaufførerne at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne og få det langtidshvil, der kræves, fordi der mangler parkeringsplads på de danske rastepladser. Det bliver også et krav, at der højst må være ca. 100 km’s afstand mellem rastepladserne, og at der bliver tale om sikre rastepladser med indhegning og den nødvendige klassificering. Sådanne findes ikke i Danmark i dag. Vi i FDT vil gerne anvise plads til det på vores transportcentre, men det er Vejdirektoratet og Staten, som skal tage sig af det økonomiske. Endelig bliver der brug for flere tankfaciliteter for el- og gaskøretøjer på de motorveje, der udgør hovedkorridorerne

Den nye EU transportpolitik skal tages op til fornyet overvejelse senest ultimo 2023.

- Til den tid vil man se på, om beregningerne, der ligger til grund for den nuværende politik, holder, men allerede nu er der forventning om at TEN-T investeringer vil være på samme niveau, også i den næste periode, siger Kent Bentzen.

Citat: "I FDT og EUROPLATFORMS EEIG har vi kæmpet længe for det, som nu bliver en realitet. Vi har været med til at påpege de gode løsninger, der indgår i den nye europæiske transportpolitik, som er vedtaget med bindende virkning for alle medlemslandene." Kent Bentzen


Artiklen kan også læses på Erhverv Danmarks hjemmeside: Her og Her