Udvidelse og forlængelse af modulvogntogsforsøget

Det landsdækkende forsøg med modulvogntog har været i gang siden 2008 med meget positive resultater. Parterne bag de grønne transportaftaler (rege-ringen, SF, V, DF, K, og LA) har derfor afsat 75 mio. kr. til at indrette næsten hele det statslige vejnet til kørsel med modulvogntog (strækningerne fremgår af kortet nederst). Forsøget forlænges samtidig frem til 2030.

Vejnettet til modulvogntog er løbende blevet udvidet, og med den nye aftale får man et egentligt sammenhængende nationalt modulvogntogsnet. Det større vejnet vil medvirke til at effektivisere brugen af modulvogntog på et bæredyg-tigt grundlag både økonomisk og miljømæssigt. En udbygning kan medvirke til at:

  • Produktiviteten i transportsektoren fremmes til gavn for sektoren og dens kunder
  • Vejkapaciteten udnyttes bedre, da to modulvogntog kan transportere det samme som tre sættevogntog
  • Udledningen af CO2 og øvrige miljøbelastninger fra godstransporten nedsættes
  • Mobilitet for varer mellem Øst- og Vestdanmark forbedres

Samtidig vil en forlængelse af forsøgsordningen give branchen øget sikkerhed for, at det også fremadrettet kan betale sig at investere i modulvogntog. En længere forsøgsperiode giver også mulighed for en optimal samordning med eventuelle fremtidige europæiske standarder for modulvogntog.


​Samtidig er der vedtaget en ny bekendtgørelse Nr. 857 "Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt" af 02.07.2014 som har en omfattende og detaljeret beskrivelse af modulvogntogsnettet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163579