Marco Polo – Resultater og perspektiver

Læs alle nyheder / Read all news


Transportpolitisk sammenhæng

I marts 2011 udsendte Kommissionen en strategi for et konkurrencedygtigt transportsystem, som vil øge mobilitet og tilgængelighed, fjerne større hindringer på centrale områder og bidrage til øget vækst og beskæftigelse. Blandt hovedmålene for EU's transportpolitik finder man følgende: udbredelse af rene brændstoffer, optimering af multimodale logistikkæder og brug af mere energieffektive metoder, mere effektiv udnyttelse af transport og infrastruktur og udvikling af informationssystemer og markedsbaserede incitamenter. De nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som Kommissionen vedtog i oktober 2011, vil danne hovedrammen for opnåelse af de transportpolitiske mål, der fastsættes i hvidbogen.

I forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 foreslog Kommissionen to søjler for ydelsen af finansiel bistand til EU's transportpolitik.

Der vil blive oprettet en infrastruktursøjle i Connecting Europe-faciliteten (CEF). Under CEF's transportkomponent er det planlagt at opgradere Europas transportinfrastruktur, etablere manglende forbindelsesled og fjerne flaskehalse. Eftersom finansieringen vil blive koncentreret omkring mindre forurenende transportformer, udbredelse af trafiktelematik og anvendelse af innovative teknologier, vil den tilskynde det europæiske transportsystem til at blive mere bæredygtigt.

Der vil blive oprettet en innovationssøjle ved de relevante dele af det nye program for forskning og innovation (Horisont 2020)

– Støtte til innovativ og bæredygtig godstransport – strategi

Med det formål at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af europæisk godstransport og logistik foreslår Kommissionen en ny strategi til støtte for godstransporten i perioden 2014-2020.

På baggrund af de opnåede resultater og under hensyntagen til den skiftende politiske kontekst vil Marco Polo II-programmet ikke fortsætte i sin nuværende form. I stedet vil en opfølgning på Marco Polo blive indlemmet i det reviderede TEN-T-program og gennemført ved anvendelse af de finansierings-instrumenter, der er til rådighed under CEF.

Hele dokoumentet på dansk - Download HER

Supplerende arbejdsdokument - Download HER

Abstract - Download HER